Електронни услуги

Общинска администрация Брегово е присъединени към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги https://egov.bg/wps/portal, разработен от Държавна агенция електронно управление. Разработените услуги могат да се заявяват на адрес https://egov.bg/wps/portal „Услуги, предоставяни от общинска администрация“. Заявените чрез Единния модел услуги се получават в профила в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на избрана от заявителя община.