Публично обсъждане на проект на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на община Брегово

ОБЯВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БРЕГОВО

Действащата Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Брегово е приета с Решение № 5/2012 г., Протокол №01/10.02.2012 г.на заседание на Общински съвет –Брегово.

 Причините за изготвяне и приемане на нова Наредба е необходимостта от привеждане на сега действащата в съответствие с нормативните актове от по–висока степен и национално значение.

Отношенията, касаещи материята за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации на територията на страната е уредена в Закона за министерство на вътрешните работи и Закона за защита при бедствия, в които не се съдържат норми, делегиращи правомощия на органите на местна власт по приемане на подзаконови нормативни актове. Т. е. недопустимо е общинския съвет да провежда своя собствена политика в тази област, респективно да урегулира тези отношения с наредба на местно ниво.

За да се постигне актуализиране и привеждане на нормативната база на община Брегово в съответствие с изискванията на закона, за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, следва да се отмени действащата Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Брегово и да се приеме нова такава.

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Наредбата.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, след публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Брегово приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за отмяна на Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Брегово на електронна поща: ob_bregovo@b-trust.org  или в деловодството на адрес: гр. Брегово, пл. „Централен” № 1 , в срок до 10.04.2021 г.
На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви към Проект на Наредба за отмяна на Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Брегово.

Мотиви

1. Причините за изготвяне и приемане на нова Наредба е необходимостта от привеждане на сега действащата в съответствие с нормативните актове от по–висока степен и национално значение .

2. Целите, които  се поставят:
Синхронизиране на местните разпоредби със законовите норми.

3. Очаквани резултати.
Привеждане в съответствие на нормативни актове с действащия Закона за министерство на вътрешните работи и Закона за защита при бедствия.

4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
За прилагане на отмяната на Наредбата не е необходимо изразходване на допълнителни средства.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:
Предлаганата отмяна на Наредбата е съгласно изискванията на Закон за местните данъци и такси, и не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

инж.ИВАН ВЪЛЧОВ /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-БРЕГОВО