Гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация в изборите за НС на 04.04.2021 г.


Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолациясъгласно Закона за здравето – Приложение № 1  към Решение № 2159-НС  от 2 март 2021 г.

Срок за подаване от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявлението се подава по един от следните начини:

– саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

– подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

– заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;

– електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.