Избирателен списък за провеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.


 С писмено заявление до Кмета, всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе. Заявление бразец (Приложение № 8-НС) се подава и приема в общинската администрация най-късно седем дни преди изборния ден – до 27.03.2021г.

Избирател, който има право да гласува, но е изпуснат от избирателния списък или за който е отпаднало основанието за заличаване, може да подаде писмено заявление до Кмета – образец  (Приложение № 9-НС). Срокът е до предизборният ден – 02.04.2021г.