Публично обсъждане на Проект на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брегово

ПОКАНА


На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове отправям покана към гражданите и юридическите лица за консултиране, чрез обществено обсъждане и изпращане на писмени становища по Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брегово.

Общественото обсъждане ще се проведе на 18 февруари 2021 година от 10:30 часа .

Уважаеми съграждани,

Предвид наложените ограничения от извънредната епидемична обстановка поради разпространението на Covid-19 писмени становища, мнения и предложения от страна на гражданите ще се приемат на електронната поща на Община Брегово, в деловодството на общината, както и чрез Държавна агенция „Електронно управление“ чрез Системата за сигурно електронно връчване до 17.02.2021 г.

инж. Иван Вълчов /п/

Председател на ОбС-Брегово