Публично обсъждане на ПРОЕКТ на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 г.

ПОКАНА

Кметът на община Брегово, кани всички граждани на общината на


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С

ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021г.

Уважаеми съграждани,
Предвид наложените ограничения от извънредната епидемична обстановка поради разпространението на Covid-19 писмени становища, мнения и предложения от страна на гражданите ще се приемат на електронната поща на Община Брегово, в деловодството на общината, както и чрез Държавна агенция „Електронно управление“ чрез Системата за сигурно електронно връчване до 17.02.2021г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 18 февруари 2021 година от 10:00 часа.

ГП-УС