Община Брегово стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“


Община Брегово разкрива нова социална услуга като държавно-делегирана дейност по реда на Закона на социалните услуги. 25 потребители ще получат почасови грижи в домашна среда. 8 асистенти ще помагат на хора с увреждания и със затруднения при самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация. Предвижда се асистентите да обслужват до трима потребители.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи::

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Насочването за ползване на подкрепата, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата ще се извършва от Община Брегово.

Заявления за включване в услугата като потребител или асистент се подават на гише в Центъра за административно обслужване в  сградата на Община Брегово , 20 януари 2021г., всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа, по тел. 09312/3636. или на е-mail: ob_bregovo@b-trust.org 

За потребител:

За асистент: