Община Брегово откри Център за Административно Обслужване


От първия работен ден на 2021 година административното обслужване на жителите в Община Брегово ще се осъществява чрез Център за Административно Обслужване.

Центъра се помещава на първия етаж в сградата на общината и има обособени помещения за обслужване на едно гише. Осигурен е удобен и лесен достъп за хора с увреждания, възрастни хора, хора с намалена подвижност и/или затруднения в придвижването и родители на малки деца с детски колички до служебните помещения, в които ще се осъществява административното обслужване. В центъра гражданите могат да получат над 170 административни и технически услуги на едно място. Създадени са съвременни условия, както за служителителите, така и за гражданите, които са изключително улеснени при предоставянето на услугите. Центъра за административно обслужване е обзаведен и оборудван, а също и осигурен със специализиран софтуер, позволяващ по електронен път да се осъществява връзката между центъра и специализираната администрация в общината.

Функционирането на ЦАО се осъществява от служители от общата администрация, които:

1. Предоставят информация на гражданите за издаваните актове и предоставяните услуги при осъществяване на административното обслужване на достъпен и разбираем език;

2. Отговарят на запитвания от общ характер и насочват въпросите по компетентност до експертите в специализираната администрация, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;

3. Разясняват изискванията, на които трябва да отговарят заявлението/искането за осъществяване на административното обслужване, жалбата, протестът, сигналът или предложението, по предварително установен ред;

4. Приемат заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения;

5. Приемат заявления и регистрират устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация;

6. Проверяват пълнотата на документацията по всяко заявление/искане за осъществяване на административно обслужване по предварително изготвен контролен списък;

7. Дават информация за хода на работата по преписката;

8. Осъществяват връзката с останалите звена от администрацията по повод осъществяване на административно обслужване;

9. Предоставят исканите документи, включително издадените индивидуални административни актове и други документи, данни и информация, които са резултат от осъществено административно обслужване;

10. Изискват незабавно предоставяне на информация и/или документи от другите звена в административната структура, когато тя е необходима за извършване на справки и предоставяне на документи при административно обслужване на място. които предоставят информация на гражданите за издаваните актове и предоставяните услуги;

11. Разясняват начина на плащане, като насърчават плащането с платежна карта чрез терминални устройства ПОС в случаите на осигурена възможност за картови плащания;

12. Изпълняват и функциите на посредник при заявяване, заплащане и получаване на електронни административни услуги по реда на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Работно време на Центъра за Административно Обслужване

8:30 до 17:00 часа.

e-mail: cao@bregovo.bg