Покана за обществено обсъждане на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2019-2023 година

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет град Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година.

      Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Брегово на адрес: гр. Брегово, площад ”Централен” №1 или на e-mail: ob_bregovo@b-trust.org ;

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, представяме следните Мотиви към проект за изменение и допълнение на Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет град Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година;

I.Причини, които налагат приемане на изменение и допълнение на Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет град Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация  за мандат 2019 – 2023 година:

Във връзка с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ, бр. 70/2020 г., които са в сила от 07.08.2020г. и законовата делегация регламентирана в чл. 28а, ал. 6 от ЗМСМА е необходимо да се регламентират в Правилника, условията и редът за свикване и провеждане на заседанията по чл. 28а, ал. 1 и ал. 3, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване.

    II. Цели, които се поставят с предложените изменения и допълнения:

Целта, която се преследва с новите текстове, е уреждане на условията и редът за свикване и провеждане на заседанията от разстояние на постоянните комисии и на общинския съвет, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване.

    III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият правилник.

За прилагането на изменението и допълнението на Правилника, не са необходими финансови и други средства.

    IV.  Очаквани резултати от прилагането.

В резултат на приемане на измененията и допълненията на Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет град Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация  за мандат 2019 – 2023 година се очаква да се подобри организацията и работата на съвета при провеждане на заседания от разстояние. Разпоредбите на новия чл. 48а, както и съобразяването му със ЗМСМА, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседания от разстояние на постоянните комисии и на заседанията на Общински съвет -Брегово.

   V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предложеното изменение и допълнение на Правилника е в съответствие с европейското законодателство.

инж.ИВАН ВЪЛЧОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-БРЕГОВО