Проект на Наредба за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Брегово


ОБЯВЛЕНИЕ

За създаване на Общинско предприятие „БКС“ към община Брегово

 и Правилник за дейността му

Всяка българска община притежава своя собственост. Управлението на общинската собственост в Република България се извършва съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост /ЗОС/. Той урежда обществените отношения по придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост.

Изпълнението на решенията на общинския съвет свързани с управлението на общинската собственост е задължение и правомощие на кмета на общината  и управляваната от него общинска администрация. Погледнато от друга страна управлението на общинската собственост представлява стопанска дейност и като такава следва тя да носи приходи на собственика.

Съгласно ЗОС общината може да извършва стопанска дейност чрез търговски дружества с  общинска участие в капитала, чрез дружества по Закона за задълженията и договорите или чрез сдружения с нестопанска цел при условията и реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Общината може да осъществява самостоятелна стопанска дейност и  чрез общински предприятия, създадени по реда на ЗОС.

По своята правна същност общинското предприятие представлява специализирано звено на общината за изпълнение на дейности, финансирани от общинския бюджет. То осъществява дейността си въз основа на правилник приет от общинския съвет. Правилникът определя предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Предприятието може да осъществява дейност по управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти – общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги на населението, както и по предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от общината, определени от общинския бюджет.

Предвид важното значение и оказване на комунални услуги е необходимо да бъде създаден общинско предприятие за тяхното управление – законосъобразно, целесъобразно, прозрачно и добро, което да бъде в състояние да реализира приходи за общината.

Финансирането на предприятието съгласно разпоредбата на чл. 52 ал. 1 на ЗОС е от общински бюджет. Източниците, които ще осигурят необходимите приходи за финансиране на неговата дейност са определени от българското законодателство и са посочени в предлагания Правилник за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие  „БКС“ към община Брегово.

      На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, представяме следните

М О Т И В И

за създаване на Общинско предприятие „БКС“ към община Брегово

 и Правилник за дейността му

І. Причини: Организацията и дейността на Общинско предприятие „БКС“ към Община Брегово съгласно чл. 52, ал.3 от Закона за общинската собственост е необходимо да бъдат уредени в Правилник.

ІІ. Цели, които се поставят: Със създаването на Общинско предприятие „БКС“ към община Брегово се цели постигане на по-добра оперативност, ефективност и икономичност на извършваните дейности.

Приемането на Правилник за дейността на Общинско предприятие „БКС“ към община Брегово се налага с цел регламентиране на общите положения, предмета на дейност, наименованието и седалището, управлението и представителството, структурата на предприятието, както и правата и задълженията на неговия директор и организацията на отчетността и контрола по отношение на дейността.

Всички горепосочени отношения е необходимо да бъдат нормативно уредени с цел законосъобразно функциониране на предприятието.

ІІІ. Очаквани резултати: Чрез създаването на Общинско предприятие „БКС“ към община Брегово ще бъде подсигурено изпълнението на широк кръг дейности по отношение на ремонта и поддръжката на общинско имущество от специализирана структура към Общината и това ще намали необходимостта от външно възлагане за извършването им.

Приемането и прилагането на Правилника ще доведе до ефективност и осъществяването на законосъобразна дейност на Общинско предприятие „БКС“ към община Брегово, съответно до правилното стопанисване и управление на предоставеното му имущество.

ІV. Финансови и други средства, необходими за създаването на ОП „БКС“ към община Брегово и приемането на Правилника за дейността му:

Новосъздаденото ОП „БКС“ към община Брегово ще се финансира със средства от бюджета на Община Брегово и неговият директор ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

Приемането на Правилника няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

V. Анализ на съответствие с правото на ЕС.

Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.

Доколкото настоящия проект има за предмет приемане на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление“.

Проектът за създаване на Общинско предприятие „БКС“ към община Брегово и Правилника за дейността му е съобразен с чл. 3, т. 1 във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал.4 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК, заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на Община Брегово да направят предложения и да изразят становища по проекта на Наредбата.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Брегово на адрес: гр. Брегово, площад ”Централен” №1 или на e-mail: ob_bregovo@b-trust.org

Илиян Бърсанов /п/

Кмет на община Брегово

Наредба-БКС