Проект на Наредба № 21 за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на Община Брегово

Мотиви за приемане Проект на Наредба №21 за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на община Брегово.

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба № 21 за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на община Брегово.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Брегово на адрес: гр. Брегово, площад ”Централен”№1 или на e-mail: ob_bregovo@b-trust.org

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, представяме следните мотиви за приемане на Наредба №21 за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на община Брегово.

  1. Причини, налагащи приемането на Наредба № 21 за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на община Брегово.

Съгласно чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност „Общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община “.

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба №21 за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на община Брегово.

Основната цел на Наредбата е да определи обема на животновъдната дейност и местата за определяне на селскостопански животни, загробването им при необходимост в населените места и селищните образувания на територията на община Брегово, както и ограниченията и забраните за отглеждането им.

3. Очаквани резултати от изменение на Наредба №21 за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на община Брегово.

Очакванията от прилагането на Наредбата са свързани със спазване на разпоредбите на Наредба №44/20.04.2006 г. за ветеринарно-медицинските изисквания към животновъдните обекти.

Приемането на Наредбата ще допринесе за недопускане и разпространение на болести по животните и контрол по отглеждането им.