Покана за обществено обсъждане на изпълнението на годишен финансов отчет на Община Брегово за 2019 година.

07.08.2020 г.

Община Брегово отправя покана към общинските съветници, жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, кметове и кметски наместници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за участие в общественото обсъждане на изпълнението на годишния финансов отчет на Община Брегово за 2019 г.

Целта на общественото обсъждане е прилагането на принципите за прозрачност и публичност на приетите от администрацията нормативни актове, както и по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса по изработването, обсъждането и приемането на нормативния акт.

Обсъждането ще се проведе на 14 август 2020 г. от 09:30 часа в салона на общинска администрация, гр.Брегово, пл.“Централен“ №1.

Илиян Бърсанов /п/

Кмет на Община Брегово