Покана за обществено обсъждане на Проект на „Правилник за организацията и дейността на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Брегово“

Община Брегово отправя покана към общинските съветници, жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, кметове и кметски наместници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за участие в общественото обсъждане на проект на  Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Брегово.

Целта на общественото обсъждане е прилагането на принципите за прозрачност и публичност на приетите от администрацията нормативни актове, както и по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса по изработването, обсъждането и приемането на нормативния акт.

Обсъждането ще се проведе на 28 юли 2020 г. от 10:30 часа в салона на общинска администрация, гр.Брегово, пл.“Централен“ №1.