Обществено обсъждане на Проект на „Програма за управление на отпадъците на Община Брегово“

Община Брегово отправя покана към общинските съветници, жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, кметове и кметски наместници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за участие в общественото обсъждане на проект на Програма за управление на отпадъците на Община Брегово

Целта на общественото обсъждане е прилагането на принципите за прозрачност и публичност на приетите от администрацията нормативни актове, както и по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса по изработването, обсъждането и приемането на нормативния акт.

На основание чл.26 (4) от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението за предложения и становища по настоящия Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Брегово.

На основание чл.28 (2) от Закона за нормативните актове, представяме следните мотиви на проект на  Програма за управление на отпадъците:

  • Причини налагащи приемането на Програма за управление на отпадъците:

Провеждане на обществени консултации с граждани и юридически лица, предложения и становища от заинтересовани лица.

  • Цели, които се поставят с приемането на   Програма:

Важна цел на приемането е осигуряването на съответствие между Програмата  и ЗУО.

  • Финансови и други средства, необходими за изменението на ПРОГРАМА.

Приемането на Програмата за управление на отпадъците не изискват допълнителни финансови средства за прилагането и.

  • Очаквани резултати от изменение на Програмата:

Очакваните резултати са актуална нормативна база свързана с ЗУО.

  • Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Приемането на Програмата са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

  • Оценка:

Приемането на Програмата е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за управление на отпадъците.

Обсъждането ще се проведе на 24 юни 2020 г. от 10:30 часа в салона на общинска администрация, гр.Брегово, пл.“Централен“ №1.