Обществено обсъждане на проект на „Етичен кодекс на общинския съветник от общински съвет Брегово“


Община Брегово отправя покана към общинските съветници, жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, кметове и кметски наместници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за участие в общественото обсъждане на проект на Етичен кодекс на общинския съветник от общински съвет Брегово

Целта на общественото обсъждане е прилагането на принципите за прозрачност и публичност на приетите от администрацията нормативни актове, както и по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса по изработването, обсъждането и приемането на нормативния акт.

Обсъждането ще се проведе на 24 юни 2020 г. от 10:00 часа в салона на общинска администрация, гр.Брегово, пл.“Централен“ №1.