Покана за обществено обсъждане на проект на „Наредба за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване на пасища и мери от общинския поземлен фонд на община Брегово“

Община Брегово отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, кметове и кметски наместници, общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за участие в общественото обсъждане на проект на „Наредба за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Брегово.

Целта на общественото обсъждане е по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса по изработването, обсъждането и приемането на нормативния акт.

Обсъждането ще се проведе на 27 май 2020 г. от 11:00 часа в салона на общинска администрация, гр.Брегово, пл.“Централен“ №1.