Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“


На пълно работно време – 8 часа са назначени 22 домашни помощници по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. Програмата е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ, както и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

Социалната услуга ще се предоставя във всички населени места на общината.