Документи

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Устройствен правилник за работа на общинската администрация 2015-2019 г. – изтегли

Правилник за вътрешния трудов ред – изтегли

План за развитие на Община Брегово за периода 2014 – 2020 г. – изтегли

Правила за контрол и последваща оценка при изпълнение на стратегически документи – изтегли

Механизми за вътрешен мониторинг на изпълнението на стратегически документи – изтегли

Правилник за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от/или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Брегово изтегли

Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Брегово – изтегли

Структура на общинската администрация на община Брегово.

Заповед за ВП за работната заплата

Вътрешни правила за работната заплата

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Брегово

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Брегово – актуални – изтегли

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в Община Брегово – изтегли

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в дейността на Община Брегово – изтегли 

 

СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Системи за финансов контрол и управление на риска

 

ЗАПОВЕДИ НА ОД-ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ВИДИН

Заповеди на ОДЗ-Видин относно земеделска земя

Списък на придадените за ползване имоти на територията на общината

 

ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ НА ОБЩИНАТА

Програми и стратегии

Писмо – инвестиционно предложение

Заповед за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план

Заповед „Забранено къпането“ 

Заповед на Областен управител на област Видин