Наредба № 3 за опазване на околната среда 2020 – 2024 г.

Мотиви към Наредба № 3 за опазване на околната среда 2020 – 2024 г.на Община Брегово.
На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба № 3 за опазване на околната среда 2020 – 2024 г.. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Брегово на адрес: гр. Брегово, площад ”Централен” №1 или на e-mail: ob_bregovo@b-trust.org
На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, представяме следните мотиви на проект на Наредба № 3 за опазване на околната среда 2020 – 2024 г..

 1. Причини, налагащи приемането на наредбата.
  Провеждане на обществени консултации с граждани и юридически лица, предложения и становища от заинтересовани лица.
 2. Цели, които се поставят с приемането на наредбата .
  Важна цел на приемането е осигуряването на съответствие между Наредбата и Закона за опазване на околната среда (3ООС), Програма за опазване на околната среда на територията на общината, Програма за управление на отпадъците, в съответствие с указанията на министъра на околната среда и водите.
 3. Финансови и други средства, необходими за изменението на Наредбата.
  Приемането на Наредбата не изискват допълнителни финансови средства за прилагането и.
 4. Очаквани резултати от изменение на Наредбата:
  Очакваните резултати са актуална нормативна база свързана с ЗООС, Програма за опазване на околната среда на територията на общината, Програма за управление на отпадъците, в съответствие с указанията на министъра на околната среда и водите.
 5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
  Приемането на Наредбата са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. 6. Оценка:
  Приемането на Наредбата е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на ЗООС, Програма за опазване на околната среда на територията на общината, Програма за управление на отпадъците, в съответствие с указанията на министъра на околната среда и водите.