Наредби приети от Общински съвет Брегово

Наредба №9 за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Брегово

Наредба № 16 за реда за получаване и управление на даренията в община Брегово