Заповед на Кмета на Община Брегово, относно разпространението на COVID19 и обявената от СЗО степен на спешност за общественото здраве по отношение на заболяването

ОБЩИНА БРЕГОВО

                Брегово 3790; обл.Видин, тел. 093129339 

e-mail: ob_bregovo@b-trust.org

ЗАПОВЕД

№ 62/12.03.2020 г.

 

На основание чл. 44 (1) т. 1 и (2) от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо вх.№ 02.44-42/11.03.2020 г. на Заместник Министър-Председателя, относно разпространението на COVID19 и обявената от СЗО степен на спешност за общественото здраве по отношение на заболяването,

считано от 12.03.2020г.

 Н А Р Е Ж Д А М:

I. По отношение на дейността и организацията на работа

  1. Да не се допускат на работа служители с грипоподобна симптоматика.
  2. Провеждането на заседания,работни групи и други прояви с участие на външни лица в административните сгради на територията на общината да бъде ограничено.

II. По отношение предоставянето на административни услуги

  1. Да се осигури достатъчен брой служители в центъра за административно обслужване с оглед недопускане на струпване на чакащи клиенти.
  2. При наличие на чакащи клиенти да се спазва минималната дистанция 1 метър между посетителите.
  3. В центъра за административно обслужване да се преустанови работата с граждани в интервала от 1000 – 1015 часа, от 1230 – 1245 часа и от 1530 – 1545 часа, с цел дезинфекция и проветряване на помещението.
  4. Да се информират гражданите за възможността на заявяване на административни услуги и за получаване на издадените документи без посещение в общинската администрация, като в сайта на общината се обяви телефон за връзка – 093129296 и 093129300, за информация и уточняване, относно подаване и получаване на документи.

 III. По отношение хигиенно-противоепидемични мерки

  1. Служителите, чиито служебни задължения налагат контакти с външни посетители/потребители на административни услуги, да използват задължително защитни маски и периодично да обработват ръцете си с препарати за дезинфекция – гелове, спрейове и разтвори на алкохолна основа.
  2. Да се осигури почистване и дезинфекция на всички повърхности и зони от работната среда, които контактуват с открити части на тялото.За целта да се използват дезинфектанти на база изоцианурати и окислители.
  3. Да се дезинфекцират всички плотове, повърхности, сензорни екрани и други дигитални устройства, дръжки на врати, парапети, електрически ключове, дозатори, санитарни възли, мивки.

Препис от заповедта да се връчи на директорите на учебните и социалните заведения, на кметовете и кметските наместници в Община Брегово.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кремена Гогорицова – заместник-кмет на Община Брегово.

ИЛИЯН БЪРСАНОВ /п/

Кмет на Община Брегово