Среща, относно регистрацията на личните стопанства тип „заден двор“

На 10.03.2020 г. в сградата на общинска администрация Брегово се проведе среща с екип на Областна Дирекция по безопасност на храните Видин, относно регистрацията на личните стопанства тип „заден двор“. Директорът на ОДБХ д-р Адриян Данков запозна присъстващите граждани, кмета на община Брегово, кметове и кметските наместници с процедурата по регистрация на личните стопанства, новостите в наредбата и задълженията на местната власт и стопаните. Режимът за регистрация на личните стопанства е облекчен и безплатен. Идеята е да се намали административната тежест за стопаните. Отпада изискването стопаните да подават лично заявление за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). За да е по-лесно заявлението ще се подава при кмета или кметския наместник, който от своя страна, ще го предаде в ОДБХ в срок до 10 дни. Друга новост е, че местната власт има допълнителни задължения при констатиране на заболяване по животните. Фермерите ще трябва да идентифицират животните, да опазват здравословното им състояние и да документират движението от и към животновъдните обекти. Те следва да създадат и изпълнят програми за самоконтрол на болести и да спазват определени изисквания при населване на животновъдните обекти.

Актуализирани са също процедурите по лицензиране на употребата, производството, търговията на едро и дребно с ветеринарномедицински продукти (ВМП).

Планирано е по-добро ветеринарно обслужване на животните на територията на дадено населено място.

За да се изпълняват профилактичните мерки, договорите с регистрирани ветеринарни лекари ще се сключват на териториален принцип. Това важи за лични стопанства и животновъдни обекти, регистрирани по чл.137, които не са си избрали ветеринарен лекар. Директорът на ОДБХ определя населените места в съответната област, за които е необходимо ветеринарномедицинско обслужване. Ще се определя най-малко по един регистриран ветеринарен лекар за всяко от населените места. Не се позволява на регистрирани ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика със собственици на индустриални ферми за свине и птици, да сключват такива и със собственици на лични стопанства. Минималният брой на посещенията в обектите ще бъдат регламентирани в договорите между директора на ОДБХ и регистрираните ветеринарни лекари.