Заповед на Кмета на Община Брегово за превантивни мерки срещу коронавирус

ОБЩИНА БРЕГОВО

                Брегово 3790; обл.Видин тел. 093129339

e-mail: ob_bregovo@b-trust.org

 ЗАПОВЕД

№ 54/09.03.2020 г.

 На основание чл. 44 (1) т. 1 и (2) от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заповед №РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на Габрово и Плевен, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със заповед №Р-37/26.02.2020 г. на Министър председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерски съвет на 08.03.2020 г., считано от 09.03.2020г.

 Н А Р Е Ж Д А М:

 На територията на община Брегово:

1. В Детска ясла – гр. Брегово, Детска градина „Детелина“ гр. Брегово, Детска градина „Валентина Терешкова“ с.Гъмзово да останат отворени, като бъдат предприети следните противоепидемични мерки:

1.1. Да се извършва строг сутрешен филтър и задължително изискване за медицински преглед на входа от медицинските специалисти, като не се допускат деца със съмнение за заболяване в детските заведения;

1.2. Директорите на детските заведения да осигурят предпазни средства – ръкавици, дезинфектанти и др. за персонала;

1.3. Да се извършва четирикратна дезинфекция и редовно проветряване на помещенията;

1.4. Да се ограничи достъпът на външни лица;

1.5. По преценка на родителите децата може да не посещават детска градина и детската ясла в определения превантивен ограничителен период.

2. Задължавам Директора на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ след възстановяване на учебните занятия:

2.1. Да се осигури достатъчно дезинфектанти и миещи препарати за дезинфекция на класните стаи, кабинети, физкултурни салони, коридори и др.

2.2. Да осигури благоприятни условия за обучение по отношение на температурния режим в училището;

2.3. Да организира извършването на четирикратна дезинфекция и редовно почистване и проветряване на класните стаи, кабинети, физкултурни салони, коридори и др.

3. Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия на открито и закрито.

4. Провеждането на спортни мероприятия да се извършва без публика.

5. В сградата на община Брегово да се извършва четирикратна дезинфекция и редовно проветряване на помещенията.

6. Да се ограничи достъпът на външни лица до всички социални услуги на територията на община Брегово.

7. Координацията да се извършва от Кризисен Общински Щаб, съгласно заповед №53/09.03.2020 г.

Препис от заповедта да се връчи на директорите на учебните и социалните заведения, на кметовете и кметските наместници в Община Брегово.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кремена Гогорицова – заместник-кмет на Община Брегово.

ИЛИЯН БЪРСАНОВ /п/

Кмет на Община Брегово