Уведомление до Общинските съветници за свикване на заседание на ОбС – 11.03.2020 г. от 11 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО

Изх. №109/04.03.2020 г.

До………………………………… Общински съветник

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.25 (1) от ЗМСМА, свиквам ОбС-Брегово на редовно заседание на 11.03.2020 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация-Брегово със следния проект за

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Докладна записка относно: Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2019-2023г. (вх. №24/29.11.2019 г.).

Вносител: инж. Иван Вълчов

Председател на ОбС

2. Предложение, относно: Приемане на Наредба №11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брегово (вх. №99/21.02.2020 г.).

Докладващ: Ж. Генчева                                      Вносител: Илиян Бърсанов

Гл.експерт „ТРЗ и СП“                                          Кмет на Община Брегово

3. Предложение, относно: Приемане на Общинска програма за опазване на околната среда на община Брегово за периода 2020-2024 г. (вх. №76/02.2020г.).

Докладващ: инж. Н. Иванова                              Вносител: Илиян Бърсанов

Гл.експерт „Околна среда и чистота“                 Кмет на Община Брегово

4. Предложение, относно: Приемане на Дългосрочна програма за енергийна ефективност на община Брегово за периода 2020-2030 г. (вх. №106/03.2020г.).

Докладващ: М. Катраницова                              Вносител: Илиян Бърсанов

Специалист                                                          Кмет на Община Брегово

5. Предложение, относно: Приемане на Краткосрочна програма за енергийна ефективност на община Брегово за периода 2019-2022 г. (вх. №100/02.2020г.).

Докладващ: М. Катраницова                              Вносител: Илиян Бърсанов

Специалист                                                          Кмет на Община Брегово

6. Предложение, относно: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на Община Брегово. (вх. №105/02.03.2020г.).

Докладващ: Ж. Генчева                                     Вносител: Илиян Бърсанов

Гл.експерт „ТРЗ и СП“                                         Кмет на Община Брегово

7. Предложение, относно: Сключване на договори за ползване на имоти – полски пътища, включени в споразумение, за разпределяне на масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. на територията на община Брегово (вх. №107/02.03.2020г.).

Докладващ: инж. Н. Иванова                             Вносител: Илиян Бърсанов

Гл.експерт „Чистота и околна среда“                 Кмет на Община Брегово

8. Предложение, относно: Преименуване на улици на територията на община Брегово (вх. №110/04.03.2020г.).

Вносител: инж. Иван Вълчов

Председател на ОбС

9. Предложение, относно: Определяне на представител на община Брегово в Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Видин за заседание по предварително зададеният дневен ред на 02.04.2020г. от 11:00 часа (вх. №111/05.03.2020 г.).

Вносител: инж. Иван Вълчов

Председател на ОбС

10.  Предложение относно: Създаване на етнографска обществена колекция (музейна сбирка) в гр.Брегово (вх. №101/27.02.2020г.).

Вносител: Кирил Кунчев

Общински съветник

11. Предложение относно: Безвъзмездно предоставяне на помещение за нуждите на общинското ръководство на Българската социалистическа партия (вх. №108/02.03.2020г.).

Вносител: Илиян Бърсанов

Кмет на Община Брегово

 ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/

Председател ОбС-Брегово