Проект на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брегово

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на Община Брегово.

      Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Брегово на адрес: гр. Брегово, площад ”Централен” №1 или на e-mail: ob_bregovo@b-trust.org ;

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, представяме следните мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на Община Брегово.

 1. Причини, налагащи изменението на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на Община Брегово.
 • Актуализиране на цени и услуги .
 1. Цели, които се поставят с изменението на Наредба № 8  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на Община Брегово .
 • Важна цел на изменението е осигуряването на съответствие между Наредбата и актуалните условия на пазара.
 1. Финансови и други средства, необходими за изменението на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на Община Брегово.
 • Предвидените изменения в Проекта на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на Община Брегово не изискват допълнителни финансови средства за прилагането и.
 1. Очаквани резултати от изменение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на Община Брегово .
 • Очакваните резултати след изменение на Наредба № 8 са актуална нормативна база. Предложените промени в проекта на акт ще доведат до пряко и/или косвено въздействие върху общинския бюджет.
 1. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
 • Предлаганите промени в Наредба № 8 са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.
 1. Оценка:
 • Предлаганото изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на Община Брегово, е подзаконов нормативен акт за прилагане на разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление.

чл.2 от ЗЗЛД

Илиян Бърсанов

Кмет на Община Брегово