Общественото обсъждане на проект на Наредбата за определяне на размера на местните данъци в община Брегово.

Община Брегово отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, кметове и кметски наместници, общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за участие в общественото обсъждане на проект на Наредбата за определяне на размера на местните данъци в община Брегово.

В проекта не се предлагат промени. Целта на общественото обсъждане е по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса по изработването, обсъждането и приемането на нормативния акт.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Брегово на адрес: гр. Брегово, площад ”Централен” №1 или на e-mail: ob_bregovo@b-trust.org

Обсъждането ще се проведе на 06 март 2020 г. от 10:00 часа в салона на общинска администрация, гр.Брегово, пл.“Централен“№1.