Покана за обществено обсъждане на проект на „Общинска програма за опазване на околната среда на община Брегово за периода 2020-2024 г.“

Община Брегово отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, кметове и кметски наместници, общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за участие в общественото обсъждане на проект на „Общинска програма за опазване на околната среда на община Брегово за периода 2020-2024 г.“

Програмата е разработена във връзка с изискванията на националното законодателство – чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и се явява основен документ за реализиране на Националната екологична политика на местно ниво. Основната цел на настоящата програма е запазване доброто състояние на околната среда и подобряване системата за управление на отпадъците с цел постигане на устойчиво развитие в общината.

Целта на общественото обсъждане е по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса по изработването, обсъждането и приемането на нормативния акт.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Брегово на адрес: гр. Брегово, площад ”Централен” №1 или на e-mail: ob_bregovo@b-trust.org

Обсъждането ще се проведе на 06 март 2020 г. от 11:00 часа в салона на общинска администрация, гр.Брегово, пл.“Централен“№1.