Покана за обществено обсъждане на проект на Краткосрочна и Дългосрочна програма за енергийна ефективност

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Брегово отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, кметове и кметски наместници, общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за участие в общественото обсъждане на проект на Краткосрочна и Дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Брегово.

Целта на общественото обсъждане е по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса по изработването, обсъждането и приемането на нормативния акт.

Основната цел на разработването на програмите за енергийна ефективност е да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до енергийни спестявания, както и проектите за тяхното изпълнение. В последните години значително внимание се отделя на прилагането на мерки за енергийна ефективност. Безспорно, намаляването на загубите от енергия е от приоритетно значение и със значителни ползи.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Брегово на адрес: гр. Брегово, площад ”Централен” №1 или на e-mail: ob_bregovo@b-trust.org.

Обсъждането ще се проведе на 06 март 2020 г. от 13:00 часа в салона на общинска администрация, гр.Брегово, пл.“Централен“№1.