Стартира Национална Програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”

Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е разработена в отговор на установените потребности за полагане на грижи на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма лична помощ, предвид определения кръг от ползватели на основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ.

С реализацията на Програмата ще се предоставят възможности за връщането на пазара на труда на лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда.

В Програмата могат да се включат:

Безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“

Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда:

  • с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
  • на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

Лицата, които имат нужда от грижи, желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител, могат да подават Заявление-Декларация по настоящ адрес лично или чрез упълномощено лице/законен представител, в сградата на Община Брегово, пл. „Централен“ 1, всеки работен ден от 09:30 до 17:00 часа, в периода от 21.02.2020 до 28.02.2020 г., включително.

За повече информация:

Община Брегово – телефон: 09312/93-39