Профил на купувача

В настоящият раздел се съдържат информация и документи за възлаганите от Община Брегово обществени поръчки по Закона за обществените поръчки.

 Възложител по реда на Закона за обществените поръчки:

Община Брегово
ЕИК: 000159489
3700 Брегово, пл.“Централен“  № 1
тел.: +359 9312 36 36
 e-mail: kmet@bregovo.bg

Адрес на профила на купувача (URL): https://app.eop.bg/buyer/31267

https://bregovo.nit.bg/arxiv/