Наредби

Съгласно чл.21 (1) т.12 и (2) от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Брегово приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват европейските политики за развитие на местните общности. Приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.