Администрация

Заместник-Кмет

Кремена Гогорицова

тел. +359 885034372, 09312 3633

e-mail: kgogoricova@bregovo.bg

Секретар на Община Брегово

д-р инж. Росица Попарданова

тел. +359 878609660, 09312 3638

e-mail: rpopardanova@bregovo.bg

Кмет на с.Ракитница

Таня Маринова

тел. +359 896021413

e-mail: kmetstvo.rakitnitsa@gmail.com

Кмет на с. Гъмзово

Юлия Борисова

e-mail: uborisova@bregovo.bg

тел. +359 878954272

Кмет на с. Косово

Михаил Петков

тел.+359 897817433

e-mail: mpetkov@bregovo.bg

Кмет на с. Делейна

Огнян Тончев

тел. +359 878524095

e-mail: otonchev@bregovo.bg

Кмет на с. Куделин

Момчил Иванов

e-mail: mivanov@bregovo.bg

тел. +359 889904949

Кмет на с. Балей

Тереза Григорова

тел. +359885717648

e-mail: tgrigorova@bregovo.bg

Кмет на с. Връв

Нина Удроева

тел: +35987302386

e-mail: nudroeva@bregovo.bg

Кметски наместник с.Тияновци и с.Калина

Лидия Георгиева

тел.+359 896309977

e-mail: lgeorgieva@bregovo.bg

 • Контакти – Общинска администрация
 • Финансов контрольор – 09312 3631
 • ГРАО – 09312 3630
 • Цeнтър за административно обслужване – 09312 3649 е-mail: cao@bregovo.bg
 • Местни данъци и такси – 09312 3639, 09312 3640
 • ТСУ – 09312 3644
 • МКБППМН – 09312 3645
 • Проекти и програми – 09312 3647
 • Обществени поръчки – 09312 3634
 • ПБЗН – 09312 3635
 • Екология и транспорт – 09312 3642
 • Главен счетоводител – 09312 3632
 • Счетоводител (община) – 09312 3637
 • Комплекс за социални услуги – 09312 3646
 • Касиер-счетоводител (община) – 09312 3643
 • охрана/дежурни община – 09312 3641